BOMILJØREGLER I ØRAKER BORETTSLAG

Bestemmelsene i bomiljøreglene må respekteres og overholdes av den enkelte andelseier. Bomiljøreglene tar sikte på å skape ro, orden og tilfredshet for alle.

Skrevet 16.06.2000. Sist endret 10.01.2013

§1 Ro og orden

Leilighetene er til dels svært dårlig lydisolert. Vis derfor nødvendig hensyn og lag ikke støy på den tid naboene har et rimelig krav på nattero. Husk å gi naboene beskjed om selskaper og fester. Naboene skal også varsles ved langvarig bygningsarbeid. Naboene skal orienteres om arbeidets art og over hvilken tidsperiode det skal utføres. Støyende virksomhet må ikke foregå utenom følgende tidsrom:

Hver- og lørdager: kl.08.00 - 20.00

Søn- og off. helligdager: kl.13.00 - 18.00

§2 Fellesareal/utenomhusareal

Respekter hverandres plass ved husene - hver andelseier disponerer utearealet i forlengelsen av sin andel til tilstøtende grense med følgende begrensinger:

(1) Utearealet på kjøkkensiden disponeres av den enkelte andelseier, dog slik at alle i rekken har fri tilgang til sin inngang, tørkeplass og søppelkasse.

(2) Utearealet på stuesiden disponeres av den enkelte andelseier. Midtleilighetene skal via nærmeste gavl ha fri adkomst til hagen på stuesiden for transport som ikke med rimelighet kan skje gjennom leiligheten. Gange til/fra hybel i kjeller i midtleilighet skal ikke foregå rundt gavl.

(3) Utearealet på gavlsiden som ikke er opptatt av husets tørkeplass disponeres av leiligheten på gavlen.

(4) Den enkelte andelseier må selv sørge for beplantning og eventuell opparbeidelse av tomten. Felling av trær, oppsetting av gjerder, antenner, frittstående flaggstenger, biloppstillingsplasser og andre større endringer av utomhusarealet skal godkjennes av styret. Søknadspliktige tiltak må i tillegg godkjennes av Plan og Bygningsetaten.

(5) Plankegjerder og -levegger mellom husene på stuesiden kan maksimalt være opptil 1,80 meter høye og inntil 2,50 meter ut fra husveggen. Atskillelse ut over dette, på så vel stue-, kjøkken- og gavlside, skal skje ved beplantning av hekk med en maksimal høyde på 1,80 meter eller med plankegjerde med maksimal høyde på 0,80 meter, dog slik at det ikke hindrer tilgangen til midtleilighetene. Naboene i borettslaget skal varsles skriftlig 3 uker før oppsetting.

§3 Snørydding

Hver enkelt andelseier må selv sørge for å holde egen adkomstvei ryddig for snø. Videre plikter han/hun å ta sin tørn med å rydde rekkens fellesadkomster til bl a tørkeplass og søppelkasse og eventuell vei. Det er satt ut egne kasser med singel som kan benyttes til strøing på is. Yngre beboere oppfordres her som ellers til å gi de eldre en håndsrekning.

§4 Avfallshåndtering

Vanlig husholdningsavfall sorteres etter gjeldende kommunale regler og legges i søppelkassene som plasseres etter styrets anvisning. Aviser, papir og papp legges i fellescontaineren utplassert sentralt på borettslagets område. Glass kastes i egen glasscontainer, f.eks. den som er plassert ved Rimi-butikken. Spesialavfall skal kastes i egen container, for eksempel i den som er plassert på Bjørnsletta bensinstasjon. Klosettene skal kun brukes til det de er ment for, og det må ikke kastes ting der som kan tilstoppe rørene. Hver vår og høst blir det plassert ut egen container der annet søppel kan kastes. Beboerne oppfordres til i størst mulig grad å kompostere eget hageavfall. Det er ikke tillatt å kaste søppel og hageavfall i skogholt og skrenter i nærområdet.

§5 Utbyggingsregler

Ved utbygging/tilbygg skal generalforsamlingens vedtak om normer og regler for påbygging/tilbygg benyttes (ref. punktene 1 - 6 i denne paragraf). En søknad med ønsket tiltak skal følge målsatte og fagmessig utførte tegninger og situasjonsplan, og sendes/leveres styret for godkjenning. Tegningene skal være underskrevet av alle berørte naboer i borettslaget som bekreftelse på at de er blitt forevist. Klage over forslaget må sendes styret skriftlig innen 3 uker regnet fra påføring av underskrift på tegningen. Ved en eventuell godkjennelse av tiltaket, etter utløp av 3 ukers klagefrist, sender styret en skriftlig godkjennelse til beboer. Søknaden kan ikke sendes offentlige myndigheter før en skriftlig godkjennelse fra styret foreligger. Det skal i søknaden framgå tidspunkt for byggestart og tidspunkt for ferdigstillelse samt hvem som skal utføre arbeidet.

(1) Kjøkkensiden kan bygges ut med 2,0 meter i 1. og 2. etasje med tilhørende kjeller.

(2) Stuesiden kan bygges ut med 2,5 meter i 1. og 2. etasje med tilhørende kjeller. I tillegg kan veranda, samt kjeller under veranda bygges ut med ytterligere 2,5 meter i hele stuesidens bredde. Veranda i 2. etasje skal skjermes mot nabo slik at innsyn unngås. Det ansees som skjellig grunn for klage dersom det foreslås å bygge veranda utenpå utbygd stue når den berørte leiligheten er forskjøvet enten vertikalt eller horisontalt i forhold til utbyggeren.

(3) Gavl kan på opprinnelig bygningskropp bygges ut med inntil 4 meter. På utbygd kjøkken- og stueside kan gavlen kun utbygges på en av sidene. Det kan ikke bygges veranda på utbygd gavl. Utbygging mellom to gavler må deles slik at begge har lik mulighet for tilbygg.

(4) Ved vindusutskiftning skal nye vinduer ha samme utseende som de eksisterende, dvs. sidehengslet med fast midtsprosse. Utskiftning av utgangs- og verandadør skal forelegges styret.

(5) Ende leiligheter som ikke har utbygd gavl kan bygge veranda enten på stuesiden eller på gavlen. Utbygging holdes innenfor rammen av gjeldene utbyggingsregler som håndheves av styret. Eventuelt i samarbeid med arkitekt.

(6) Alle større bygningsmessige endringer inne i leiligheten skal forelegges styret for godkjenning.

(7)) Borettslaget skal holdes ansvarsfri og ikke påføres noen form for kostnad i forbindelse med utbygginger eller endringer andelseieren gjør av egen leilighet eller det utomhusareale andelseieren disponerer.

(8) Når utbygging er ferdig skal beskjed gis til styret slik at husleie (felleskostnader) kan reguleres. Ved utbygging økes husleie (felleskostnader) på følgende måte: areal i 1.etg teller med 100%, areal i 2.etg med 50%. Kjeller og veranda teller ikke med.

§6 Vedlikehold - skade

Den enkelte andelseiers vedlikeholdsansvar innvendig og utvendig fremgår av «Lov om borettslag» og vedtektene. Alle andelseiere bør jevnlig se over egen leilighet/rekke og rapportere eventuelle mangler til styret. Skader, feil eller mangler som andelseieren mener han/hun ikke er pliktig til selv å utbedre, skal straks meldes direkte til styret.

Det er spesielt viktig å melde fra om ødelagte takstein, avflassing av maling på yttervegger eller avløpsrenner som ikke leder vannet ut fra huset.

Beboerne må ikke svekke bærende konstruksjoner, forårsake fuktskader eller andre skader på boligen. Beboere som er i tvil, må kontakte styret før oppussing starter. Dersom styret ikke har nødvendig bygningsteknisk kompetanse for å vurdere enkeltsøknader, konsulteres fagpersoner f eks i OBOS Prosjekt.

Spesielt bør beboerne ta hensyn til følgende forhold:

1. Beboere kan endre romløsningen i alle etasjer ved å flytte eller fjerne innvendige lettvegger. Dersom man er i tvil om hva som er bærende må man konsultere styret.

2. Beboere må ikke ødelegge eller tette igjen noen av de opprinnelige luftelukene, da dette kan gi fuktskader. Lukene må alltid stå åpne for å sikre en jevn strøm av tørr luft inn i huset fra lukene i ytterveggene, samtidig som fuktig luft strømmer ut over tak gjennom de innvendige lukene i lufterøret i pipa. Leilighetene er bygd med 3 innvendige lufteluker (en i kjeller, en på kjøkken og en på bad) samt luker i yttervegg på kjøkken, i kjeller, på hvert av soverommene, samt på loftet.

3. Beboere som har takvinduer må selv vedlikeholde disse etter gjeldende regler.

4. Beboerne må ikke skade dampsperren (plastduken) på loftet. Evt hull må repareres med bygningstape el l.

5. Beboere må ikke fjerne de opprinnelige trappene i leilighetene, uten å søke styret.

6. Beboere som ønsker å male kjellermurene innvendig må gjøre dette med diffusjonsåpen maling - ellers kan fuktskader oppstå.

7. Beboere som ønsker å senke kjellergulvet for å få full takhøyde i kjeller må først drenere forskriftmessig på utsiden av huset ellers kan eksisterende kjellermur få fuktskader. Alle som ønsker å senke kjellergulvet må søke styret og legge frem dokumentasjon på forsvarlig drenering, samt at bærekonstruksjonen ikke svekkes.

8. Beboere som ønsker å lage større vinduer i kjelleren ev dør i kjelleren må søke styret om dette da for store vinduer og dører kan svekke murens bærekraft.

9. Beboere som har trær svært nær huset må varsle styret dersom treet vokser sli at det er fare for at røttene kan skade kjellermuren.

10. Man kan vaske husene utvendig ved behov - men dette må ikke gjøres når det er kuldegrader eller fare for dette.

11. Andelseier har ansvar for å rense takrenner for løv, barnåler og lignende for å unngå at nedløpsrørene tettes. Fjerning av mose på tak og nødvendig vask av fasader må også gjennomføres ved behov. Stoppekran for utvendig vann stenges om høsten før frost og røret tømmes for vann. Beboer har ansvar for indre og ytre vedlikehold i samsvar med borettslagets vedtekter.

§7 Dyrehold

(1) Generelle regler

Hver leilighet tillates kun å ha enten en hund eller en katt. Dyrene skal være merket med eierens navn, adresse og telefonnummer.

(2) Hundehold

Hundeeiere må gjennomføre dressurkurs med hunden. Bevis for gjennomført dressurkurs skal fremlegges for styret. Hunden skal alltid luftes av en ansvarlig person som har kontroll over hunden. Hunden må føres i bånd innenfor borettslagets område. Hundelort skal fjernes! Plastpose skal alltid tas med på lufteturene. Hundeeiere plikter å sørge for forsvarlig tilsyn når han/hun er borte over lengre tid. Hunden bør ikke etterlates alene i leiligheten hvis den bjeffer /uler eller på annen måte er til sjenanse for naboene.

(3) Kattehold

Hunkatter skal gis P-pille fra de er ca. 6 mnd. Hankatter skal kastreres så snart de er kjønnsmodne. Katter bør ikke gå ute om natten. Katteeierne skal lære katten opp til i størst mulig grad å gjøre fra seg i sandkasse inne. Katteeierne må ikke dra fra katten uten tilsyn over lengre tid - weekender/ferier eller lignende.

Endringer av bomiljøreglene foretatt på ekstraordinær generalforsamling 10.01.2013.